اجتماعی, هفتم هدف

مطالعات اجتماعی شنبه ۳۰دی ماه

به نام خدا

آقای دوستی ابتدا که وارد کلاس شدند برگه های بچه ها را دادند و سپس درباره ی نمره حرف زدند و هر کس نمره ی خود را می دید و آقای دوستی گفتند ۴ شنبه این هفته آقای مدنی برگه ها را به شما میدهند و امتحان آقای دوستی ۱۳ نمره و امتحان آقای مدنی ۷بود.

سپس گفتند که درس های مدنی تمام شده است و وارد جغرافیا میشویم و درباره ی آن توضیح دادند