قرآن, هفتم هدف

قرآن کلاس هدف ۱۴۰۲/۱۱/۳

استاد اول وارد کلاس شدند و گفتند ترم دوم را با یاد خدا شروع می‌کنیم و حضور و غیاب کردند گفتند که در این ترم تغییراتی خواهیم داشت گفتند ترم قبل برای بهبود روخوانی و روانخوانی است و برای این ترم وارد ترجمه و مفاهیم می‌شویم و از صفحه‌ی ۶۷ شروع کردند پیام قرآنی را خواندند و ترجمه کردند و فعالیت های آن را حل کردند و درس جدید را آغاز کردند و سوره‌ی اسراء را شروع کردند و آن را با بچه ها همخوانی کردند و بعد ترجمه ی آن سوره را به بچه ها گفتند که آیه به آیه ی آن را بخوانند و ترجمه کنند بعد گفتن تمرین های آن که شامل معنی کردن کلمه و عبارت بود را حل کنیم و پیام قرآنی به ما گفتند که بگوییم  و بعد آن مشق را گفتند که از صفحه ی ۲۸۰ تا ۲۸۵ قرآن کامل را تمرین کنیم و روی آن بسیار تاکید کردند و بعد آن یک ویدیو‌ی صوتی درباره ی قرآن را برای ما پخش کردند و بعد به ما مراحل ارتباط با قرآن را گفتند
۱)خواندن              ۲)فهمیدن               ۳)استفاده در زندگی
و بعد گفتن  یکی از راه های بهتر کردن فهمیدن طهارت است که طهارت یعنی حواس خودمان به خودمان باشد و بعد برگه‌ی امتحان ترم را که از ۱۰ نمره بود به بچه ها دادند