فارسی, هفتم هدف

فارسی زنگ ۴ سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۶

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند.بعد گفتند امتحان چهارشنبه هفته آینده تا درس ده است.و فردا چهارشنبه امتحان روخوانی داریم از درس هشت تا ده به جز قصه های مجید و تمرین کنید که آماده باشد.

سپس درس را شروع کردیم و شروع کردن فعل اسنادی یا جمله اسنادی را توضیح دادند.در جمله اسنادی چیزی را ویژگی می دهند.به ویژگی مسند نیز می‌گویند. فعل های اسنادی این ها است:

۱.سلطان همه فعل ها:است

۲.بود

۳.شد

۴.گردید

۵.گشت.

سپس رفتیم برای کار کردن و تمرین اول استاد گفتند جمله های اسنادی صفحه اول درس هشت را پیدا کنید سپس رفتیم سراغ درس هفت و بیت اول دری دوم باید مسند هایش را پیدا می کردیم بعد گفتیم و هر کس دریت می گفت مثبت می گرفت د همین طور برای بیت آخر درس هفتم اتفاق افتاد.

سپس استاد جزوه ی درس را گفتند وما نوشتیم.

برای چهارشنبه  هم فقط همان آزمون رو خوانی را داریم.