فارسی, هفتم هدف

فارسی زنگ چهارم سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند و اول گفتند برای فردا تکلیفی نداریم.بعد بخش اول درس ده (کلاس ادبیات)را شروع کردیم و از آن امتحان یونانی گرفتند و استاد اگر لحن یا کلمه ای را ک ه اگر بچه ها اشتباه می خواندند استاد درست آن را می گفت.

استاد بعد توضیحی درباره ی نویسنده یعنی آقای نیما یوشیج (علی اسفندیاری) دادند و درباره ی آفریدن نوع جدید شعر و یوشیج دادند و سپس گفتند اسم های شاعر ها توضیحی دادند مثل حافظ.سعدی.خیام و… .

سپس کلمات سخت را معنی آن ها را گفتند و بعد جمله ای روی تابلو نوشتند و بچه ها برای نقش یابی جمله دست گرفتند و فقط سه‌نفره جواب درست دادند‌.

بعد رفتیم سراغ روخوانی بخش دوم درس را انجام دادیم و درباره معنی کلمه ها و شعر ها را گفتند و سپس نوع سوال کردن را آموزش دادند:

چه چیزی را……برای چه……..چه چیز…….چرا

مراحل تشکیل سوال از قدیم بوده است.