تجربی, هفتم هدف

علوم دوشنبه تاریخ : ۹ / ۱۱/ ۱۴۰۲

استاد گفتند به سالن پایین بیایید ، و بنشینید.

استاد درس ۱۱ را به طوره داستانی درباره ی کارخانه 

کار خانه ای تشبیه کرد.

استاد گفتند : !!

استاد گفتند چشم هایتان را ببندید و فکر کنید در کار 

کارخانه هستید  یکی میآید برق را  روشن میکند به 

به این کار  « میتو کندری » میگویند این کارخانه یک انبار دارد که برای ذخیره آب و غذا و مواد دفعی که این انبار نامش « واکوئل » است.

بعد آن بسته ها را باید بسته بندی کرد و آن را

« گلژی »  انجام می دهد ، و به بیرون پرت می‌کند که همان ترشح است .

و آن مواد را حمل می‌کنند توسط « شبکه ی اندوپلاسمی  » که توسط لوله ، کیسه ، است

هر کارخانه یک برند دارد این کارخانه اسمش « پروتئین » است.

مووفق باشید . (: