فناوری, هفتم هدف

زنگ فناوری 2 بهمن (هفتم هدف)

به نام خدا

امروز وقتی که اقای اخوان وارد کلاس شدند گفتند کتاب فناوری را باز کنید و پودمان جست وجو

و جمع اوری اطلاعات را بیاوریدو از روی ان بخوانید یکی از بچه ها داوطلب شد و کتاب را خواند

و به کار کلاسی که رسید بخش جمع اوری اطلاعات درباره یک موضوع را که خواند گفت  این موضوع دو فرض دارد و هر کدام را خواند وبعد گفت جمع اوری اطلاعات 4 گام دارد وبه ترتیب گفت:

1-شناخت موضوع

2-انتخاب منابع وجمع اوری اطلاعات

3 – ومستند سازی اطلاعات

4-ارائه و اشتراک گذاری اطلاعات

وبعد هرکدام را توضیح داد 

بعد اقای اخوان انواع مرورگر را گفتند واینکه با نرم افزار گوگل چطوری می توان کار کرد

بعد هم یک تکلیف دادند تکلیف از این قرار بود که ما باید با یکسری محدودیت ها یک مکان را انتخاب

کرده وبعد بگویید که چند روز می خواهید بروید و بقیه ارکان سفر را مشخص کنید

( در ضمن سفر حد اکثر باید سه روز باشد )

راستی تکلیف هم با گروه های هم درس هستش

با تشکر

علی کفعمی