زندگی, هفتم هدف

ازمون زندگی گروه ۴

ازمون زندگی از ۲ بخش کتبی و عملی تشکیل شده بود امتحان اول که کتبی بود و از ۴ سوال تشکیل شده بود و وقت ان ۴۵ دقیقه بود همه ی بچه تا برگه را گرفتند گفتند این امتحان خیلی سخت است و ما نمی توانیم بنویسیم اما این امتحان فرق می کرد در این امتحان میتوانستیم دفتر را باز کنیم البته کسانی هم بودند که دفتر زندگی را نیاورده بودند و بیچاره شدند سوال اول این بود که ۶ ابان در کلاس چه اتفاقی افتاد البته کسانی هم که ان روز غایب بودند نمی دانستند چه کار باید کرد اما اقای دوستی گفتند نباید ان روز غایب می کردید اما شما ها به جای ان روز یک روز دیگر را بنویسید البته نمره ی کامل را هم نمیگیرید وقت تمام شد و استاد برگه ها را گرفتند بعد از استراحت همه در سالن جمع شدیم اقای دوستی درباره بخش دوم امتحان گفتند این امتحان گروهی است و این امتحان شبیه یک بازی بود در این امتحان هر کس باید ۱ نقش یا گروه هایی که ۴ نفره بودند یک نفر ۲ نقش را انتخاب میکرد نقش ها کاتب فرمانده مذاکره کننده حساب دار و سخن گو بود نقش کاتب این بود که اتفاقاتی که می افتد را بنویسد اما اتفاقات مهم. مذاکره کننده وسایلی که برای امتحان نیاز داشیم را میخرید فرمانده نظارت بر کار های اعضای گروه حساب دار برسی دخل و خرج سخن گو اگر با استاد کاری داشتیم یا راهنمایی که با کثر امتیاز بود را از استاد می پرسید و هر فرد فقت وظیفه خود را باعمل میکرد مثال اگر کس دیگری به جز سخن گو از استاد سوال می پرسید ان گروه منفی میخورد
در این امتحان امتیاز هایی که از اول سال جمع کرده بودیم و امتیاز های غرضی که ۱۵۰ تا بودند جمع شده بود و مثل پول بود اول به ما یک برگه دادند از اول باید یک قلمرو می خریدیم که گروه ما گران ترین ان ها را خرید بعد ان به ما یک برگه دادند که در راهنمایی هایی که در برگه بود ما می توانستیم برگه دوم را پیدا کنیم که در ان به گفته بود گه باید چه کار کنیم بعد از تمیز کردن قلمرو و انجام دادن کار ها ی در برگه باید وسایلی که خریده بودیم را می فروختیم تا امتیاز های خرج شده جبران شود البته هیچ یک از گروه ها نتوانست از امتیاز های اولیه گروه خود امتیاز بیشتری جمع کند