زندگی

امتحان زندگی

روزامتحان فرامی رسد.اول نوبت امتحان کتبی بود.به م برگه های امتحانی رادادند.اولین سوال این ود که می فتند در تاریخ 6 ابان کلاس زندگی چی کارکردیم؟

بعداین سوال مربوط به این بود که کسی این سوال رامی تواندحل کندکه دفتر زندگی اش کمل باشد.

بعدازامتحان کتبی امتحان شفاهی شروع شد.امتحان را اقای دوستی توضیح دادند.امتحان گروهی بود. درهرگروه هریک نقشی داشتند.مثلا من در گروه نقش کاتب بودم.سیرانی نقشش فرماندهبود.صفری نقشش سخنگو بود.داوری نقشش حساب دار بود.رضایی نقشش مذاکره کننده بود.

بعدکه نقش ها مشخص شدبه هر گروه یک داستان دادندوان دستاناداه داشت که ما باید اطلاعاتیدر این داستان پیدا می کردیم که ادامه ی داستان بود یعنی رمز راپیدا میکردیم وبرگه ی گروهخودمان را پیدا کنیم.

بداز این مرحله به مرحله ی بعدرفتیم.مرحله ی بعد این بود که با 150 سکه ای که داریم برای تزین کلاسمان وسایلی بخریم.

بد که وسایل راگرفتیم برای تزئین کلاسمان تلاش کردیم.

اخر کاراقای دوستی به ما گفتند مستند ساز امروزرا انجام دهیم وبرای امتحان نمره داردوتا امرو وقت دارید.