زندگی, هفتم مسوولیت

امتحان زندگی 1402/10/28

اول که من رسیدم به مدرسه دیگه کمکم امتحان داشت شروع میشد بچه ها آماده امتحان بودن برگه های امتحان پخش شد و بعد ۳۵ دقیقه به ما وقت دادند که ۴ سوالی که در باره مطالب کتاب درسی و دفتر زندگی بود نوشتیم.
بعد دو دقیقه استراحت دادن و بعد توضیحات قسمت بعدی امتحان را دادند و ما قلمرو تلاش را خریداری کردیم .
بعد از پیدا کردن مراحل شروع به نوشتن و انجام آن ها به صورت گروهی شدیم و بعد هر کس یک وظیفه ای را به عهده گرفته بود.
و بعد هم برای تزعینات وسایل خود را به فروش گذاشتیم و استاد از ما وسایلمان را خریدند و بعدهم امتحان سخت ۴ ساعده به پایان رسید و ما راحت شدیم.