زندگی, هفتم مسوولیت

امتحان زندگی پنجشنبه 28 دی ماه

امروز پس از ورود به مدرسه و احوال پرسی با دوستان اقای دوستی به ما گفت با خود کار و دفتر زندگی به سالن پایین برویم تا آزمون اغاز شود.درواقع امروز با روز های دیگر فرق داشت چون علاوه بر اینکه ازمون ساده بود کار های کردیم که بسیار خوش گذشت.

شرح این ازمون این بود که ما اول ازمونی نوشتاری دادیم و بعد از چند دقیقه استراحت بخش دوم ازمون اغاز شود. بخش دوم این ازمون به صورت گروهی بود.هرکس نقشی داشت،نقش هایی مانند کاتب،حسابدار،فرمانده،مذاکره کننده و سخنگو.زمان این ازمون هم حدود چهار ساعت بود.خلاصه هر گروه برای خود یک سری لوازم برای تزئین کلاس با توجه به سکه هایی که داشت خرید و در اخر ازمون ان کاردستی هایی را که درست کرده بودند را فروختند. در این میان همه ی کاتب ها میبایستندتمام اتفاقات که در گروه می افتاد را مینوشتند.

(پایان)