زندگی, هفتم مسوولیت

امتحان زندگی پنجشنبه 28دی

وقتی وارد شدیم گفتند یک جامدادی و دفتر زندگی بیاورید و بقیه را بیرون بگذاریم . مرحله ی اول این ازمون کتبی بود یک برگه بود که 4 سوال داشت در بعضی سوال ها بعضی هایش به دفتر زندگی نیاز داشت بعد که نوشتیم 10 دقیقه استراحت کردیم بعد مرحله ی دوم ازمون را انجام دادیم گروهی نشستیم و اقای دوستی امتحان را توضیح دادند سکه ها امتیازات ما  گروه ها بودند که با ضریبی با این سکه ها تبدیل شده بودند با این سکه ها  خرید و فروش قلمرو و وسایل و … انجام می شد.5نقش دادند که هریک از اعضای هر گروه یک نقش را بر عهده گرفت فرمانده، هدایت گروه و حسابدار مامور مراقبت از سکه ها  و کار های مالی گروه کاتب گزارش کار های گروه و سخنگو راه ارتباطی بین معلم و اعضای گروه و مذاکره کننده مسول خرید و فروش گروه ، نقش ها بودند. بعد 10 مکان را  روی تابلو نوشتند و به صورت مزایده مکان ها را به گروه ها فروختند. هر گروهی مکانی را که خریده بود به عنوان قلمرو در آن مستقر شد. به هر گروه یک برگه داستان نیمه کاره دادند که در آن کد هایی به صورت موقعیت مکانی بود که در آن مکان ها به شعاع یکی دومتر برگه ای بود که مجوز ادامه ی داستان هر گروه بود. برگه ی مجوز هیچ گروهی با گروه دیگر یک جا نبود. بعد از کلی جستجو همه ی گروه ها برگه ی دوم را گرفتند اخر آن برگه چند فعالیت  و سوال بوذ که باید آن ها را انجام می دادیم یکی از آن ها تایپ کردن ادامه ی متن با لپ تاپ بود که باید لپ ناپ را اجاره می کردیم  و در بیست دقیقه این کار را انجام می دادیم.یکی دیگر درست کردن تزییناتی برای کلاس بود که برای خرید وسایل نیاز به خرید بود بعد در آخر  آقای دوستی قلمرویی که خریده بودیم را خریدند.دوباره همه جمع شدند و فرمانده ها دستاورد های هر گروه را به آقای دوستی نشان دادند.