زندگی, هفتم مسوولیت

امتحان زندگی روز پنج شنبه1402/10/28

امروز اخرین امتحانات دی ماه بود ما امروز امتحان زندگی داشتیم امتحان زندگی شامل دو بخش بود:

-فردی                                                           -گروهی

فردی شامل 4 تا سوال بود که این چهار سوال برای هدف و مسئولیتی ها متفاوت بود. در برگه مسئولیت سوال یک خلاصه ای در روز 6 آبان در کلاس زندگی افتاده را بنویسیم در سوال دو نظر ما درمورد(سودمند ترین دانش ها خودشناسی است) را بنویسیم در سوال سه تقسیم دروس را از ما می خواست و در سوال چهار توضیح اهداف را میداد .

اما در گروهی بعد از نشستن به صورت گروهی نشستیم امتحان گروهی که شبیه به بازی بود توسط آقای دوستی توضیح داده شد پول به اندازه امتیازاتی که در نیم ترم به دست امده بود را به گروه دادند سپس ما باید با ان پول مکانی را می خریدیم و بعد هم نقش ها را به هر یک از اعضای گروه می دادیم بعد با توجه به برگه ما باید یک برگه را که در مدرسه پنهان شده بود را پیدا کرده و به آقای دوستی می دادیم تا برگه اصلی را به ما می دادند و ما باید فعالیت های ان برگه را حل کرده و به آقای دوستی میدادیم.