زندگی, هفتم هدف

کلاس هدف گروه 3 پنجشنبه 1402/10/28

به نام خداوند جان و خرد

روز پنجشنبه امتحان زندگی داشتیم در ابتدای ورود آقای معصوم نیا فرمودند فقط اجازه دارید جامدادی و دفتر زندگیتون را با خود برای امتحان ببرید

تعداد سوالات چهار عدد بود و توضیح دادند که دو مورد آزمون دارید که اولیش پاسخ به چهار سوال بود که بعد از اتمام ، استراحت کوتاهی داشتیم و سپس بخش دوم آزمون که به صورت گروهی بود را شروع کردیم و بدین شکل بود که هر گروه بر اساس آمارهای جدول زندگی سکه برایشان در نظر گرفته شده و صد و پنجاه عدد سکه هم به صورت قرض به هر گروه داده شد و باید از پنج تا مسئولیت عنوان شده هر کس یک مسئولیت را به عهده می‌گرفت و گروههای چهار نفری هم باید یک نفر از آنها ، دو مسئولیت به عهده می‌گرفت و مکانهایی را به مزایده گذاشته بودند ،سپس به هر گروه یک برگه دادند و توضیح دادند که اگر نامه ای پیدا کردید به آن دست نزنید و فقط اعلام کنید که نامه را پیدا کردید تا معلوم شود آن برگه متعلق به گروه ما هست یا خیر ، سپس اعلام کردند چیزهایی برای فروش به ما پیشنهاد می‌کنند که یکی از آنها وقت است که اگر پنج سکه بدهیم ، بیست دقیقه به زمان آزمون اضافه میشود و باز هم توضیح دادند که اگر در مدت زمان آزمون ، نیاز به وقت داشتید احتمال دارد قیمت آن زیاد و مدت زمان آن کم شود

برگه ای که به ما داده شد درباره ی داستان پسری بود که میخواست وارد مدرسه زندگی شود ،در این برگه مکانهایی را اعلام کرده بود که باید دنبال نامه باشیم و آنرا پیدا کردیم و برگه ی دوم که ادامه ی برگه ی اول بود که بعد از خواندن آن باید جواب چهار سوال داده شد را می‌دادیم ،یکی از سوالات این بود که ادامه ی داستان را باید تایپ میکردیم و اجاره ی لب تاپ هم بیست سکه بود ،سوال دوم درباره ی کلید واژه های متن بود که باید پیدا میکردیم ، خورد بعدی هم این بود که اشیا تزیینی که به فروش گذاشته بودند را میخریدیم و با آنها وسایل تزیینی می ساختیم و وسایل اضافی را به مدرسه فروختیم                                                      فراموش کردم بگویم که آقای دوستی توضیح دادند که مکانهای خریداری شده را اگر مرتب و تمیز تحویل بدهید پول بیشتری به شما پرداخت میکنم