حرفه و فن, هفتم هدف

حرفه و فن 13دی ماه هدف

بسم لله الرحمن الرحیم

استاد ما را در جلسه قبل به کارگاه نبرده بود و جریمه شدی این بار ما را به کارگاه بردند گفتند که باید نمکدان‌های فردی درست کنیم گروه ما قطعه چوبی برداشت و ۴ تا تکه از آن را برید آن چوب مربعی بود و هر که به سراغ ادامه کارش رفت و معصوم نیا یکی از اعضای گروه ما مسئول دریل شده بود و من رفتم اسم مرا نوشت و به نوبتم که رسید چوبم را سوراخ زدم بعد به سراغ میز رفتم و با دریل چوبم را ۵ سوراخ زدم بقیه هم به همینطور داشتند کارهایشان را انجام می‌دادند نداشتم به چوبم حالت زیبایی می‌دادم که زنگ تمام شد و استاد گفتند به کلاس می‌رویم.