زندگی, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

امتحان عملی زندگی 10/28

به نام خدا 
امروز پس از امتحان 4 سواله رفتیم سراغ امتحان عملی ابتدا آقای دوستی نقش ها را گفتند که فرمانده گروه را مدیریت میکند و سخنگو وسایل را میگیرد و حرف های گروه را میزند و مذاکره کننده مبادله و خرید و فروش ها را بر عهده دارد و کاتب خلاصه ی کا رگروه را مینویسد و در آخر حسابدار هم مسئول حساب وکتاب و خرج های گروه است.
هرگروه قلمرویی را خرید و در این قسمت پول های بالایی پیشنهاد میشد من و هم گروهی هایم کلاس اراده را با یازده سکه خریدیم وما گروه 5هدف بودیم ما پس از گشتن زیاد کاغذ گروهمان را پیدا کردیم که در کنار در کلاس بود کاغذ را تحویل دادیم برگه ی دوم را گرفتیم و خواندیم وسپس به چهار سوال آخر متن پاسخ دادیم که سوال اول آقای زندی سوال دوم آقای  حسینی و سوال سوم آقای سجادیه و سوال آخر هم آقای معصوم نیا حل کرد و در آخر کار برگه ها را فرمانده تحویل داد وسپس به خانه رفتیم