دروس, زندگی, هفتم هدف

امتحان زندگی ( 28/ 10 / 1402)

بچه ها وارد شدند و امتحان کتبی را دادند و بعد به صورت گروهی نشستیم و استاد دوستی قوانین بازی را گفتند و نقش ها و موقعیت را روی تابلو نوشتن :

نقش ها :

1- فرمانده : مدیریت بر روی گروه خود 

2- کاتب : نوشتن امتحان زندگی 

3- مذاکره کننده : خرید و فروش برای گروه خود و مذاکره کردن

4- حسابدار : مدیریت کردن سکه گروه

5- سخنگو : سوال کردن برای گروه خود و گرفتن داستان 

موقیت ها در خود مدرسه بود که به 10 موقعیت تقسیم میشد


و بعد مذاکره کننده هر گروه موقعیت های مورد نیاز خود را خریدند و هر گروه در موقعیت خود مستقر شد و سخنگو هر گروه داستان را گرفت و مذاکره کننده ها به دنبال خرید وسایل از استاد رفیعایی شدند . هر گروه موقعیت خود را تمیز میکرد و به دنبال کد داخل داستان میگشت که بتواند ادامه داستان را بگیرد امتیاز ها ثبت میشد و هر کس مشغول کاری بود تا وقتی که صفحه دوم داستان گرفته شد که باید ادامه داستان را ادامه میدادیم 2 سوال را حل میکردیم و وسیله تزیین را درست میکردیم خرید و فروش ها زیاد شد و سکه و امتیاز ها بالا و پایین شد هر کس یا لپ تاب اجاره میداد و یا مقوا و… میفروخت


کار هر کسی زیاد شد فرمانده مدیریت زیادی پیدا کرد ، حسابدار حساب کردن سکه ها، مذاکره کننده خرید و فروش زیادی پیدا کرد ، و کاتب و سخنگو نوشتن کتاب و نوشتن سوال ها زیادی پیدا کرد که هر کدام باید مدیریت زمان را به خوبی مدیریت کنند که نشان میداد هر کس که داخل کلاس های زندگی گوش نمیکرد موفق نمیشد زمان کم کم تمام شد 


هر گروه در جای قبلی خود در سالن پایین نشست و آقای دوستی گفتند : مذاکره کننده هر گروه وسایل باقی مانده را به استاد رفیعایی بفروشند و کاتب و فرمانده هم برای تحویل دادن کتاب و وسیله های تزیینات و جواب سوال ها بشینند و تکالیف امروز ها دادند و بچه ها بعد از بازی جذاب و هیجان انگیز 4 ساعته برای استراحت به خانه رفتند 


تکالیف مهم و تاثیر گذار امروز برای گرفتن نمره : ارزیابی کردن هم گروهی + مستند سازی آزمون زندگی