دروس, زندگی, هفتم هدف

امتحان زندگی 1402/10/28

ما اول نشستیم تا امتحان کتبی را بدهیم این امتحان ۵ نمره داشت بعد از آن به صورت گروهی نشستیم و آقای دوستی توضیحات امتحان عملی را داد بعد از آن هر گروه قلمرویی را خرید و در آن مستقر شد تا امتحان را انجام بدهد بعد آقای دوستی به هر گروه یک برگ دا که از آن برگ باید مجوز برگه بعدی را پیدا می‌کردیم با سختی مجوز را پیدا کردیم و برگه دوم را گرفتیم بعد مجبور شدیم تا لپ‌تاپ بخریم و لوازم دیگر تا برای بقیه کارها انجام دهیم هر گروه بعد از تمام شدن وقت امتحان به سالن پایین آمد تا لوازمی را که اضافه آورده بود بفروشد بعد از فروش لوازم امتحان تمام شد و آقای دوستی گفت بعد از تشکیل جلسه مربیان نمره به شما اعلام خواهد شد بعد آقای دوستی دو تکلیف به ما گفتند یکی خلاصه نویسی امتحان در سایت مستندسازی و دومی ارزیابی گروه در همکلاسی .