زندگی, هفتم هدف

امتحان زندگی ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

به نام خدا

ساعت ۸برگه های امتحان کتبی را پخش کردند و گفتند ۳۵دقیقه وقت داریم و از دفتر زندگی هم می‌توانیم استفاده کنید.امتحان تمام شد گفتند برید استراحت کنید و بیایید.وقتی آمدیم گروه گروه در مکان مشخصی نشستیم و آقای دوستی نیمه دوم امتحان را توضیح دادند و گفتند در این امتحان پنج نقش وجود دارد،به نام حسابدار،فرمانده،کاتب،سخنگو و مذاکره کننده.اقی دوستی توضیحات این نقش هارا دادند و نوبت رسید به خریدن موقعیت(مکان)برای گروه.گروه ها با موقعیت ها باهم مذاکره می‌کردند و آقای دوستی بیشترین قیمت را که پیشنهاد می‌دادند،آن موقعیت را به آن گروه می‌دادند. در جا هایمان مستقر شدیم و قصه را خواندیم و به دنبال مجوز گشتیم،از این کلاس به اون کلاس.مجوز را پیدا کردیم و به آقای دوستی نشان دادیم.قصه دوم را گرفتین که باید آن موقیعت را تزئین میکردیم و یک جدول مدریت زمان در لپ تاپ برای فردی که در قصه بود درست میکردیم.همه ی کارهای انجام دادیم و امتحان تمام شد. آقای دوستی گفتند این آزمون دوبخش دیگر هم دارد ،ارزیابی هم گروهی در همکلاسی و مستند سازی ازمون امروز. و در آخر گفتند فعالیت‌های که انجام دادین را فرمانده ها بیارند و بقیه می‌توانند بروند.

خدانگهدار