زندگی, هفتم هدف

امتحان زندگی پنج شنبه۱۴۰۲/۱۰/۲۸

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت اول امتحان کتبی بود که از ۴ سوال بود و پنج نمره داشت را دادیم.و قسمت دوم امتحان این بود که به صورت گروهی نشستیم بعد به هر گروه پنج نقش دادند (فرمانده.حسابدار.سخنگو.کاتب.مذاکره کننده که هر کدام کار خود را داشت)و بین افراد پخش کردن سپس سر مکان ها مزایده کردیم البته با سکه های که به امانت بود یا در طول سال جمع کرده بودیم و رفتیم مستقر شدیم سپس سخنگو رفت که داستان بازی را بگید که باید آن را رمز گشایی کنید و نتیجه که مجوز ادامه ی داستان است را پیدا کنید سپس ما رمز گشایی کردیم و مجوز روی تابلو بود سپس برگه دوم را گرفتیم و ادامه داستان را خواندیم و سپس فعالیت ها را انجام دادیم ما نیز در طول بازی برای رفع نیاز های که داشتیم معاملاتی با گروه های دیگر یا استادان انجام دادیم و در پاین نمره باقی مانده سکه ها و انجام شده فعالیت ها قسمت دوم هم به پایان رسید و سپس دور سوم امتحان هن مستند سازی امتحان زندگی و نمره دان به اعضای گروه در قبال انجام وظیفه در نقش ها.

با تشکر ممنون.