زندگی, هفتم هدف

آزمون زندگی 28 دی ماه

بسم اللهِ  الرحمن الرحیم

آزمون زندگی دو بخش داشت یک بخش کتبی و یک بخش عملی بخش کتبی ۴ سوال در مورد بخشی از کلاس زندگی استاد پرسیده بود که من جواب دادم ولی یک سوال را روزش را فراموش کرده بودم و به یاد نداشتم ولی نوشتم و استاد برگه را از بچه‌ها گرفت بخش عملی آغاز شد استاد دوستی در مورد بخش عملی توضیحاتی دادند که گروهی باید انجام می‌دادیم گروهی نشستیم استاد گفتند ۵ نقش داریم که هر یک از اعضای گروه باید یک نقشی داشته باشد که این نقش‌ها شامل فرمانده حسابدار کاتب سخنگو و مذاکره کننده بود من کاتب شدم چون گروه ما چهار نفره بود یکی از بچه‌های ما دو نقش داشت معصومیا فرمانده و مذاکره کننده بود سجادیه سخنگو و زندی حسابدار استاد قلمروها را گفتند ما قلمرو اراده را خریدیم با ۱۱ سکه وارد قلمرو شدیم برگری که به ما داده بودند را نوبتی خواندیم مکان‌هایی که در داخل برگه بود را نوشتیم و به سراغ مکان‌ها رفتیم از همه گروه‌ها را تقریباً پیدا کردیم ولی از گروه خودمان هنوز پیدا نشده بود داشتیم به سراغ پله‌ها می‌آمدیم که بیاییم بالا یک برگه‌ای را دیدیم آن برگه برگه گروه ما بود برگه دوم را گرفتیم و آمدیم خواندیم سندی با لپ تاپ سوال اول را جواب داد من در برگه سوال دوم را و سجادیه سوال سوم را و معصوم نیا سوال چهارم را دست به دست هم دادیم و کارها را انجام دادیم و هر وسیله‌ای بود خریدیم و با ۱۲۶ سکه پایان کار را اعلام کردیم ما کلاس را تمیز کردیم و من کاتب هر اتفاقی افتاده بود را نوشتم و تمام برگه‌ها و کارهایی که انجام داده بودیم را جمع کردیم و پایین رفتیم استاد هم خودشان خسته شده بودند و هم ما چون که ۴ ساعت تقریباً از س واعت ۸ تا ۱۱ که تقریباً دیگر ۱۲ بود داشتیم فعالیت انجام می‌دادیم و به پایان رسید استاد گفت فرمانده‌ها بمانند و بقیه اعضای گروه بروند ما هم رفتیم و این گونه‌ای آزمون هم به پایان رسید و تمام آزمون‌ها را به خوبی دادم

با تشکر