فارسی, هفتم مسوولیت

سه شنبه 1402/10/12 کلاس فارسی

سلام حالتون چطوره امروز اومدیم بایه مستند سازی باحال و درس فارسی من اول کلاس سی دبلیو بودم تا زنگ خورد من سی دبلیو ام گرفت وسریع رفتم و از آقای مجیدی اجازه گرفتم و رفتم دستشویی بعد که وارد شدم رای گیری بود سر ین گه هر دو امتحان را فردا بگیرند با یکی امروز یکی فردا همه رای به فردا دادند چون میتوانند بهتر بخوانند بعد استاد قبول کردند و کفتند این آخدین جابجایی بود . بعد از ان ماجرا گفتند کعه تکالیف را روی میز بگزاریم و آمدند و تکالیف را دیدند و بند رانه دانه از بچه ها سوال ها را پرسیدند . بعد کمی درباره ی نمرات امتحان ودرباره ی خوده امتحان فردا و ترم حرف زدند و زنگ خورد و همه به بیرون رفتیم . خوب دیگر این هم از امروز دیگر خدا حافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            پایان