قرآن, هفتم مسوولیت

سه شنبه ۵ دی زنگ اول قرآن

به نام خدا
استاد با کمی تاخیر به کلاس آمدند.خیلی سریع حضور و غیاب کردند.اول گفتند :صفحه 48 و 49 را هر کسی اشکال داشته بگه تا دوباره کار کنیم.خیلی سریع صفحه 48 و 49 را مرور کردیم.سپس بچه ها صفحه 50 را خواندند که راجع به امام خمینی و قرآن خواندن بود.بعد گفتند:درس جدید صفحه 52 است که با هم همخوانی می کنیم.سپس چند تا از بچه ها را صدا زدند تا جدا جدا بخوانند.بعد گفتند:هر کس تمرین صفحه 53 را کامل کن تا چک کنیم.بعد هم صفحه 54 را نوشتیم و چک کردیم.سپس وقت کلیپ رسید.استاد کیلیپی زیبا برایمان گذاشتند.بعد صفحه 55 را تمرین کردیم و صفخه 57 را کار کردیم.