تجربی, هفتم مسوولیت

زنگ اول دوشنبه 4 دی تجربی

در زنگ تجربی ما وارد فصل ۶ شدیم آقای فیروزنیا درباره ی اهمیت آب توضیح دادند که مثلاً پیش بینی شده که جنگ های آینده بر سر آب است و این جنگ ها در جنوب غربی آسیا یعنی خاور میانه که کشور های ایران، عراق ، عربستان و… هستند به وجود می آید برای همین کشور ها به قطب ها می روند و پرچم کشور خود را در یخچال ها می زنند که ایران هم این کار را انجام داده بعد صحبت کردیم که چرا از آب شور برای کار های روزمره ، کشاورزی و صنعتی و … نمی توان استفاده کرد و باید آب شیرین باشد. آب فراوان است اما کمیاب است چون درست است که سه چهارم زمین آب است ولی ۹۷ درصد آن شور است و فقط ۳ درصد شیرین است که بخش بزرگی از آن در یخچال های قطب ها است و بخشی از آن در دریاچه ها و رودخانه ها و بخشی هم سفره ی آب های زیر زمینی را تشکیل می دهد . بعد در مورد فرو نشست زمین که بخاطر کمبود آب در زیر زمین است و در اصفهان این موضوع زیاد است. بعد در مورد باران هم کمی صحبت کردند.