تجربی, هشتم کوشش

1402/10/4 تجربی

به نام ایزد منان
استاد مثل همیشه وارد کلاس شدن و مثل دفعه های قبل پاچه خواری شروع شد.
اما استاد سریع این کار را قطع کردند. وگفتند قفقازی شما بیا تحقیقی که انجام دادی را توضیح بده.قفقازی یک سوال قبل این که تحقیق راتوضیح بدهد از استاد یک سوال کرد و استاد هم 20 دقیقه داشتن جوابش را میدادند.بعد قفقازی تحقیق خود که درمورد گوش و چشم بود را توضیح داد.
قفقازی درحین این که داشت توضیح میداد بچه هارا به چالش میکشید با سوالاتی که می پرسید.
استاد گزاشتند که قفقازی تا آخر تحقیق را توضیح دهد و کلاس را تمام کردند.

هنوز یکمی از تحقیق باقی ماند.   تکلیف ندادند.

                                                                                                                                  یاعلی به سلامت