تجربی, هشتم کوشش

1402/10/11تجربی

به نام خدا

کلاس آقای معتمدی دوباره شروع شد و پاچه خواری ها هم شروع شد. اما استاد سریع این قائله را زود ختم کردند و به قفقازی گفتند بیا و ادامه تحقیق را توضیح بده.
قفقازی پای تخته آمد و 40 دقیقه همه موضوعات مربوط به گوش و چسم را توضیح داد و نشست. بعد استاد به رشمانی گفتند که شما هم بیا وتحقیقی که تنجام دادی درمورد یا خته ها را توضیح بده. رشمانی آمد و 20 دقیقه توضیح داد و به جای خود برگشت.
استاد بقیه کلاس را درمورد امتحان و ترم دوم صحبت کردند و کلاس را به پایان رساندند.

استاد مثل همیشه تکلیف ندادند
امتحان از 3 فصل اول فقط کتاب وزارتی

                                                                                   درپناه حق