قرآن, هفتم هدف

12دی سه شنبه زنگ 2 قرآن حسین جان نثاری گروه 4

استاد گفتند صفه ی60 را بیاورید ردیفی بچه ها را صدا کردند واز ان ها روخوانی پرسیدند بعد از تمام شدن صفه60 گفتند صفه ی 61 را حل کنید بعد از حل کردن استاد دانه به دانه از بچه ها معنی ر پرسیدند
و بعد از اینکه صفه ی 61 را پرسیدند گفتند صفه ی62 را حل کنید بچه ها با استفاده از لغات صفه ی قبل جمله ها را را معنی کردند این دفعه استاد 2 درس را درس دادن فکر کنم برای امتهان این کار را کردند بعد از اینکه صفه ی اول درس بعدی ک صفه ی 63 بود را خواندند و صفه ی بعدرا استاد هر یک ایه ایه میخواندند و بچه ها تکرار میکردند برای اینکه روخوانی بهتری داشته باشند بعد از این کار استاد روخوانی را از بچه ها پرسیدند چند بار کل صفه را پرسیدن در بار های چندم چون بچه ها حواسشان نبود همان اشتباه های قبلی بچه ها را تکرار کردند و دوباره 2 صفه ی بعدی که معنی کلما بود را پرسیدند و در اخر کمی در مورد امتهان گفتند