فارسی

چهارشنبه 13/10/1402 فارسی

سلاااااااام بر شوما!خبین؟خوشین؟رو به رشدین؟

عرضم به ارتفاعدون که امرو زنگی اوِل درسی شیرینی فارسی داشدیم.(لهجه اصفهانی).حجاقا صادقی که تشریف اوردن اِگه گفدی چیچی گفدن؟بیشین تا براد بوگم.گفدن که تو امتحانی ترم یه سوالی امتیازی میزارم که هیش کِدومادن نتونین بنویسین.آ بعدشم گفدن که شعری شوقی مهدی آ صورِتگری ماهرا بایِد حفظ کونین.بعدم یه امتحانی روخانی چرباچیل اِز بچا گرفدن آ شعری آزادگیا معنیاشا گفدن.

تا برنامج دیگه مع السلامه🖐️