فارسی, هشتم کوشش

مستند سازی فارسی زنگ سوم

امروز هم مثل جلسه ی گذشته اقای صادقی جزوه نگفتند و درسی جلو نرفتند چون داشت کم‌کم به امتحانات نزدیک می شد و باید تکالیف بچه ها را و کویز هایی که جلسه‌ی قبل دادند را صحیح می کردند.

اول از همه دفتر های بچه‌ها را دیدند و نمره ی

ان را گذاشتند و بعد امتحان شفاهی را گرفتند

و در همال حال کویز هارا صحیح کردند و به بچه ها دادند

اخر کلاس در باره ی شعر حفظ کنی ها گفتند که صفحه ی ۴۲ یک شعر هست که باید برای امتحان حفظ باشیم و مثلا در امتحان جاخالی میدهم و شما باید ان را از حفظ پر کنیم