قرآن, هشتم کوشش

قرآن 02/10/2

بسم الله رحمن رحیم

ابتدا با ورود آقای پور واسعی مثل همیشه شروع به حضور و غیاب کردند و کسانی که تکلیف ننوشته بودن دفعاتش را گفتند.

بعد از اون رفتن سراغ حل تکالیف صفحات 68 و 69 که داده بودند.

در آخر هم صندلی روبه جلو چشمتون روز بد نبینه امتحان گرفتند.

راستی قبل از امتحان بحث 5 نمره را گفتند برای رو خوانی که گفتند طبق نظر اری ویس را تو همکلاسی شش خط اول صفحه 40 و 50 بفرستیند.


تکالیف

1. آمادگی برای پرسش شفاهی یا کتبی از همه کلمات و عبارات و همه تمرین های درس اول تا انتهای درس شش باشید.

2. تمرین روخوانی صفحه 62 با صدای استادی که قبلا انتخاب کردین.