تاریخ, هفتم هدف

زنگ سوم تاریخ

به نام خدا

آقای مدنی ابتدای کلاس شعر های شاهنامه را خواندند

گرانمایه جمشید فرزند او 💙 کمر بست یک دل پر از پند او
بر آمد برآن تخت فرخ پدر 💙 به رسم کیان بر سرش تاج و زر
کمر بست با فرشاهنشاهی 💙 جهان گشت سرتاسر اورا رهی

در ادامه آقای مدنی گفتند بزرگترین خدا ی آنها اهورا مزدا و سرزمینشان گیتی است ومی گفتند عالمی به نام مینو وجود دارد.

جمشید ۳۰۰سال عمر کرده و ضحاک پدرش مرداس است و در غرب پادشاهی میکرده است

تکلیف :همه ی فعالیت های درس ۲۰ حل شود و آمادگی قبل از هر جلسه برای پرسش و امتحان از درس های ۱۷،۱۸،۱۹ است.