اجتماعی, هفتم مسوولیت

1402/10/9 مطالعات اجتماعی گروه1

امروز اقای دوستی وارد کلاس شدند و گفتند که کتاب هارا باز کنید.
و درباره کسب .و کار حلال توضیح دادند و گفتند که اگر فرو شنده ای میخواهد که کسب حلال داشته باشد از کم فروشی یا گران فروشی پرهیز کند. و گفتند که حتی در قرآن هم در سوره مطففین امده است.
و بعد درباره سرگذشت پول صحبت کردیم و اقای دوستی سوالات مربوت به اون بخش را گفتند و بعد درباره روش های پرداخت پول در این زمان را گفتند و گفتند که در زمان های گذشته به جاد پول وسایل خود را تعویض میکردند.
و بعدش هم درباره مسوولیت های مصرف کننده صحبت کردیم و اقای دوستی گفتند ه اسراف گناهی بزرگ است.
و بعد هم درباره ی این که با چه کار هایی میتوان از الودگی محیط زیست جلو گیری کرد را گفتند.
و بعد هم بودجه ی امتحان دی ماه را توضیح دادند.

پایان