نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش 1402/10/7

به نام خدا 

اقای محمد وارد کلاس شدن د و با شعری شروع کردن هرکه بیهوده گردن افراد 

خویش را به گردن اندازد 

بع د استاد گفتند که موضوع هفته آینده شهر شکلاتی است 

بعد گفتند داو طلب ها دست بگیرند برای مو ضوع هفته گذشته

امروز نوبت  گروه ۵ بود برای همیار معلم شدن

استاد در نیمه های کلاس بودیم که گفتند برای فهمیدن نقشه متن بهتره یک. سری به صفحه 48بزنید

امروز بچه ها خاطره های خوبی را گفتند

بعد به آقای سیرانی استاد گفتند که صفحه 48.49را بخواند

آخر کلاس استاد گفت از نظر شما خانه شکلاتی چجوری است بچه ها در جواب گفتند ماشین  شکلاتی و خانه شکلاتی درخت شکلاتی و …

امروز گروه ۵ بازی زیبایی را داشتند

خدا نگه دار.