فیزیک, هفتم مسوولیت

فیزیک ،گروه ۱

سلام

امروز آقای صیادزاده اول چند جمله گفتند که ما در دفتر نوشتیم

1انرژی جنبشی به سرعت و جرم بستگی دارد


2-انرژی پتانسیل گرانشی به شدت جاذبه،جرم و ارتفاع بستگی دارد


3-اگر نیرویی جسمی را به حرکت درآورد کار انجام شده توسط نیرو به انرژی جنبشی جسم تبدیل می شود


4-اگرنیرویی جسمی را به ارتفاع بالا تر منتقل کرد. کار انجام شده توسط نیرو به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در جسم ذخیره می شود


بعد آقای صیادزاده گفتند سوالاتی را که  از کتاب(گاج)

در همکلاسی گذاشته بودیم ، را الان حل می کنیم. بعد از این که حل کردیم زنگ خورد.