زبان انگلیسی, هفتم هدف

زنگ انگلیسی شنبه 9 دی1402

امروز استاد مهری به خاطر گرفنگی صدا نمی توانستند خوب کلاس را مدریت کنند برای هین فوری رفتند سر دیدن و بررسی ورک بوک انگلیسی و تا پایان درس 4 را چک کردند. بعد از آن مروری بر روی کلمات صفحه ی 59 تا 61 کتاب درسی داشت اند و بعد کوییز کتبی از درس 2تا4 را از ما گرفتند و به نظر من هم بسیار خوب بود زیرا برای امتحان شفاهی فردا آمادگی بیشتری پیدا می کردیم و نقاط ضعف خود را نیز میافتیم.