تاریخ, هفتم مسوولیت

تاریخ زنگ دوم ، 6 دی

به نام خدا
ابتدا با عکس زیر شروع کردیم. این عکس بسیار مهم است. در تصویر بردیا را زیر پای خود واسیران جلوی او هستند.
کروش پسری به نام بردیا داشته . بعد از فوت کوروش دعوایی بین حکومت ایجاد میشود . داریوش یکی از فامیل های دور کوروش بوده. داریوش ادعا می کند که باید بعد از کروروش او پادشاه شود. بردیا انسانی خوب و پادشاهی پاک بوده ، برای همین داریوش بردیا را کشت و به پادشاهی رسید.در تصویر این داستان نوشته شده.
بعد از چند مدت اسکند وارد می شود و به ایران حمله می کند. اسکند ایران را تصرف می کند. او در اوج قلمرو کشایی اش بیمار شد و مرد. پس از ان این سرزمین بین سرداران تقسیم شد. ایران به دست سلوکوس افتاد و سلسه ی سلوکیان تشکیل شد. سلسه اشکانیان بنیان نهاده شد و بیگانه ها را (سلوکیان) بیرون انداختند.
ساسانیان بعد از اشکانیان و آخرین حکومت در ایران باستان است.در این حکومت تازه به علامت های یک تمدن توجه شد . مخصوصا دین و عقاید مذهبی .
اشکانیان بیشترین دروه حکومت را داشتند.
باتشکر