دروس

انگلیسی گروه9A دی 1402

خب کم کم داریم به ایام امتحانات نزدیک میشویم.

حرف از امتحان شد امروز آقای خیام نکویی امتحان کرفتند که تاثیر مستقیم در کارنامه  داشت

قبل از امتحان به مرور درس های گذشته پرداختیم مثل فعل ها و ضمایر خلاصه این زنگ هیچی نداشتیم فقط امتحان بود و بس

خدا نگه دار.