هفتم هدف, هندسه

۱۴۰۲/۱۰/۵ زنگ چهار:چهارشنبه

آقای قزوینی وارد کلاس شدند سپس قوانین کوییز را گفتند و بعد برگه‌های کوییز را بین بچه‌ها پخش کردند و نیم ساعت برای این کوییز وقت دادند . بعد از اتمام کوییز استاد قزوینی تکالیف را دیدند و چند نفر از بچه‌ها را صدا زدند تا پایتخته مسائل سخت و امتحانی را حل کنند .