تاریخ, دروس, هفتم هدف

تاریخ زنگ سوم چهارشنبه ۱۰/۶

به نام خدا

آقای مدنی گفتند که کوروش پسری داشت به نام بردیا وداستان بردیا شباهتی به حضرت نوح که پسران ایشان یافث /حام سام یا مثل فریدون که پسرانش تور/سلم/ایرج است در تمام این داستان ها یک نفر از برادران کشته می شود به خاطر دسیسه برادرانش و سپس آقای مدنی درباره ی داستان خسرو و شیرین گفتند وسپس در ادامه گفتند که اثر نظامی است و مدل شعر نظامی غنایی است بردیا غیب شد ودیگر پیدا نشد بردیای دروغین را داریوش و یارانش کشتند و داریوش بادقت بسیار فهمید و بردیای دروغین را کشت پسر داریوش اول خشایار بود.

آتن و اسپارت دریونان با هم جنگ میکردند و اسکندر متعلق به شهر مقدونیه است و مقدونیه دور از تمدن بود و آقای مدنی یک فیلم گذاشتند

تکلیف:حل کردن کاربرگ 18