هفتم هدف, هندسه

هندسه ۲ دی ۱۴۰۲

امروز به جای فیزیک هندسه داشتیم برای همین من مستند سازی هندسه را انجام میدم
امروز استاد اول تکلیف را گفتند تکلیف این بود امتحانک از درس ۴ و کتاب کار از صفحه ی ۹۳ الی ۱۰۰ و بعد فصل ۶ را شروع کردن
و بعد توضیح دادند که ۲ دسته حجم داریم هندسی و غیر‌هندسی
حجم های هندسی:۳ دسته
منشوری:منشور ها کشیده هستند،قاعده های مختلفی دارند ۲ قاعده ی موازی و برابر دارند
نکته: مکعب مستطیل تنها منشوری است که ۳ نوع قائده دارد
هرمی:حالت تیز دارند و قاعده های مختلف مختلف می‌پذیرند سطوح جانبی همه مثلث هستند و راس ها به یک نقطه ختم می‌شوند
کروی:گرد هستند و هیچ گوشه ای ندارند و بی‌نهایت قطر دارند
یال:به محل برخورد ۲ سطح یال می‌گویند
راس:به محل برخورد ۳ سطح راس می‌گویند