پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت

یکشنبه زنگ اول 3/10/1402

امروز کلاسمان را بدون میز و نیمکت شروع کردیم و همه برروی زمین نشستیم. اقای ناصری شروع کردند به درس دادن درباره نشانه های بلوغ.مثل روییدن مو در زیر بغل و بین دو ران پا. دریاره ی خارج شدن مایع منی  نیز صحبت کردند و گفتند که هر وقت برایتان این اتفاق افتاد غسل واجب است. و این اتفاق معمولا در خواب اتفاق می افتد. اقای ناصری بین حرف هایشان خاطره ای از دوره ی نوجوانی خود نیز میگفتند.و گفتند که اگر کسی قانونی را رعایت نکند 2 حالت است اینکه یا تذکر میدهید یا بی تفاوت رد میشوید و اگر تذکر ندهید دارید به خود و دیگران آسیب وارد میکنید. خلاصه که امروز کلاس پر از خنده بود.