پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت

یکشنبه زنگ اول 1402/10/3

آقای ناصری دیروز در کانال عربی راحت گفتند که برای زنگ پیام ها گفت و گویی داریم برای همین صندلی و میز ها را جمع کنید و همگی روی زمین بنشینید ما هم همین کار را کردیم  در وقت کلاس  آقای ناصری امدند و بحث را شروع کردند

استاد گفتند اگر یک نفر مریض باشد و نیاز داشته باشد عمل بکند پولی به دکتر میدهد تا او را عمل بکند اما اگر یک نفر نادان باشد می گوید مگر تو دیوانه شدی که پول میدهی تا دکتر چاقو را در شکمت فرو کند و تو را بکشد یا یک ورزش کار پول می دهد تا بدنش ورزیده شود در این راه خستگی زیادی دارد برای همین انسان جاهل میگوید مگر دیوانه شدی که پولت را خرج می کنی تا خسته شوی

اما همیشه در دنیا چیز هایی است که حاضری برایش تلاش بکنی                                                                                           در همان موقع یکی از بچه ها گفت سختی در اسلام چیه؟ اقای ناصری در جواب گفتند: نماز- روضه- خمس و زکاه

وببعد هم حرف هایی در مورد نجابت زدند و کلاس را تمام کردند