هفتم مسوولیت, هندسه

هندسه ٢ دی ماه ،گروه ۱

سلام

امروز ما به جای فیزیک هندسه داشتیم ،آقای قزوینی ابتدا تدریس فصل شش را شروع کردند این فصل در مورد سطح و حجم است.

آقای قزوینی در مورد مفهوم قاعده ،راس و یال توضیح دادند و  از ما خواستند صفحه ۷۰ کتاب را حل کنیم .

بعد از آن گفتند کسانی که در امتحان هندسه آبان ماه نمره ی خوبی کسب نکرده اند می توانند در آزمون پیش رو یعنی آزمون روز چهارشنبه جبران کنند .

محدوده این امتحان فصل چهار است و اینکه در مورد تکلیف گفتند تا پایان صفحه ۵۴ کناب و کتاب کار از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ انجام شود.