نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش 1402/9/30استاد وارد کلاس شدند و گفتند روزی صاعد داشت راه می رفت که خاری را بالای پشت بام دید و گفت

من از بی قدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشین

یعنی اگر کسی بالا باشد نشان دهنده این نیست  که فرد خوبی است 

استاد گفت بیایید و موضوع هفته پیش را بخوانید

بچه ها آرمانشهر های خوبی را گفتند

امروز نوبت گروه ۴بود که همیار  معلم بشوند

استاد گفتند اگر یک درصد خیال های شما عملی شود روزگار بهتری را دارید

استاد در نهایت گفتند برای جلسه آینده یک خاطره از شب یلدا بنویسید و اگر خاطره‌ای از مادر یا پدر دارید را بنویسید 

ببخشید دیر شد

خدا نگهدار