عربی, هفتم مسوولیت

عربی ،کلاس مجازی

سلام 

امروز هم کلاس مجازی بود،آقای ناصری ابتدا در مورد امتحان جلسه قبل صحبت کردند همین طور گفتند سوالات آزمون آبان را هر سوالی را که پاسخ تون غلط بوده در دفتر بنویسید به همراه پاسخ صحیح و در آخر هم بنویسید در بخش لغت ها بیشتر اشکال دارید یا در بخش قواعد یا همون قلب درس.

بعد از آن نظرسنجی کردند بین گزینه های مرور عربی،مرور پیام ها و یا درس جدید پیام ها.

و با نظر اکثریت درس جدید پیام ها انتخاب شد.

بنابراین آقای ناصری قسمتی از درس جدید یعنی صفحات ۹۹و ۱۰۱ را توضیح دادند و گفتند توضیحات بیشتر و ادامه درس در جلسه حضوری .