زبان انگلیسی, هفتم مسوولیت

شنبه 2 دی زنگ زبان(گروهB)

در ابتدا ی کلاس اقای مهری وارد کلاس شدند و نکاتی درباره ی امتحانات پیش رو به ما گوشزد کردند

بعد از آن اقای مهری صفحه ی 23 را مرور کرد،و باز با مثالات جالب و خنده دار درس را به ما بهتر یاد دادند

بعد به ما گفتند ما شنبه کوییزی از درس های3،2،و4 خواهیم داشت و یکشنبه هفته ی اینده هم امتحان شفاهی خواهد بود و تکلیف هم این بود که باید برای هفته ی اینده ورک بوک درس 4 کامل شود. بعد هم صدای زنگ به صدا در امد و کلاس پایان یافت.

(پایان)