هفتم مسوولیت, هنر

زنگ دوم هنر 1402/10/3

استاد وارد کلاس شدند و با وضع فاجعه بار کلاس مواجه شدند که ناشی از کلاس عربی بود.استاد گفتند که سریع این میز و صندلی ها را سر جای خود بگذارید وقتی نداریم.بعد از اینکه بچه ها صندلی ها را در سر جای خود قرار دادند استاد بحث جلسه پیش را با کمی تغییر گفتند که ما باید برای نقاشی ها یک زاویه دید مناسب داشته باشیم.بهد از آ« استاد گفتند که حال یک ادمک را که در حال تیراندازی با تیر کمان است با همین نکته ها بکشید تا من کارهایتان را ببینم.بچه ها بعد از کلی وقت بلاخره نقاشی های خود را کشیدند و استاد به انها نکته هایشان را گفتند.استاد در زمان های پایانی کلاس در حال گفتن یک نکته بودند که زنگ به صدا در امد و بپه ها با شور و شوق زیاد وسایل خود را جمع کردند و از کلاس خارج شدند.

 

ممنون از شما خدا نگهدار