زبان انگلیسی, هفتم هدف

زنگ انگلیسی (گروهB)شنبه ۱۴۰۲/۹/۲

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد آمدند و اول حضور غیاب کردند.سپس گفتند شنبه هفته آینده کوییز (کتبی) درسی داریم و ممکن است از هر درسی باشد و بعد توضیحات جزئیات آن را دادند.بعد گفتند یکشنبه هقته آینده امتحان شفاهی دارم .

امتحان شقاهی شامل:

۱.روخوانی-تمام مکالمه های کتاب

۲.احوال پرسی

۳.سوال گرامری(دستور زبان)درسی:در سوالت فهمیدن سوال و جواب درست مهم است و اگز جواب واقعیت نداشته باشد،اشکالی ندارد.

بعد  سراغ کتاب درسی و صفحه ۲۳ رفتیم بعد مالکیت را توضیح دادند سپس قسمت پایین صفحه را درس دادند و بعد استفاده از her و his را یاد دادند و با بچه ها کار و تکرار کردیم.

بعد سراغ صفحه ۵۸ رفتیم و آن را با بچه خواندیم و کار کردیم سپس استاد گفتند که در خانواده به پسر، son و به دختر، daughter می گویند و بعد با بچه درباره صفحه سوال و جواب کار کردیم.

سپس رفتیم سراغ صفحه ۵۹ و استاد شغل ها را می خواندن و ما تکرار می کردیم.