زبان انگلیسی, هفتم هدف

زنگ انگلیسی شنبه 2 دی ماه 1402

امروز بعد از ورود جناب استاد مهری در کلاس همهمه بود ولی استاد به محض اینکه شروع کردند در مورد امتحان حرف زدن ناگاه کلاس ساکت شد و همه شروع به گوش دادن کردند.

ایشان گفتند که یک کوییز از درس 2و3 یا 2تا4 دارید و گفتند که درس آن را به صورت دقیق به ما می گویند و گفتند که یک امتحان شفاهی نیز داریم که شامل پرسش از تمام قسمت های درس به جز قسمت هایی که درس داده شده است ولی این امتحان 5 نمره ی مستمر ما را تشکیل می دهد.

بعد از آن فکر می کنم استاد برای سومین بار Lesson4 را درس دادند و بعد با مثال های خنده دار خود کلاس را شاد کردند و کلمات پرسشی را دوباره به ما یاد داند.

بعضی از بچه ها که خوب گوش نمی دادند را استاد مجبور کردند که برای مدتی بر روی زمین رو به  روی تخته بنشینند.

راستی جناب ساکت که خود داشت خوابش می برد به استاد گفت می شود من بیایم جلو بنشینم تا خوابم نبرد؟ استاد پذیرفت و آقای ساکت جای خود را با آقای گندم کار عوض کردند.

در آخر هم صفحات 60-58 را خواندیم و یاد گرفتیم.