دروس, زندگی, هفتم هدف

زندگی شنبه ( زندگی گروه 1 ) 1401/10/2

استاد اخوان جدول های کتاب خوانی ها و مستند سازی ها را نشان دادند و گفتند: از امروز تا دو هفته دیگر باید شما مستند سازی گروهی انجام دهید و تقسیم کار کنید یعنی مثلا یکی مدیریت درست بودن متن را و یکی دیگر مسولیت نوشتن متن را داشته باشد و باید همه اعضای گروه احساس مسولیت کنند و همینجوری کار را رها نکنند و اگر در گروه خود کسی مشکل داشت او را کمک کنیم و روی تابلو نوشته شد :

شنبه ⇐ گروه 1

یکشنبه ⇐ گروه 2

دوشنبه ⇐ گروه 3

سه شنبه ⇐ گروه 4

چهارشنبه ⇐ گروه 5


بحث قبلی در مورد مدیریت زمان بود برای همین امروز در مورد برنامه ریزی صحبتی خواهیم داشت به ما در بچگی میگفتند برنامه ریزی کنید ولی هیچ وقت برنامه ریزی، کامل پیش نمی رفت و موفق نمی شدیم امروز تا دو هفته آینده میخواهیم برای برنامه ریزی، یک جدول مثل جدول زیر داشته باشیم :


 مثال هایی زده شد  و در مودر فرد دقیقه نودی بحثی شد که باید برنامه ریزی داشته باشیم که فقط هول و عجله نداشته باشیم و کار هایی که باید همان موقع انجام بدهیم به نام کاری های کوچک است و آن را همان موقع انجام دهیم و در آخر استاد گفتند : 

مهم ترین بخش در مسولیت ها این است که تشخیص دهیم 


تکالیف : کشیدن جدول در آخر دفتر