زبان انگلیسی, هفتم هدف

زبان انگلیسی شنبه 25 آذر 1402

امروز استاد  پرسش ای درس 4 را به ا گفتند و گفتند در زبان انگلیسی عمو و دایی با یک کلمه نمایش داده می شود و خاله و عمه و زن عمو زن دایی هم با یک کلمه.

Uncle به معنی عمو دایی.

Aunt به معنای زن عمو، زن دایی، عمه، خاله.

همچنین Workbook (کتاب کار) را چک کردیم و استاد برای آنهایی که تکلیف نیاورده بودند منفی گذاشتند. ما کتاب کار را تا صفحه ی 45 چک کردیم و کلمه یی به اسم Guess که برای بچه ها آشنایی داشت و جدید بود را یاد گرفتیم. این کلمه به معنا حدس زدن است و ما برای پاسخ دادن به تمرینات کتاب از این کار استفاده می کنیم.(البتّه این را بگویم که این به تعبیر کتاب بود ولی در واقعیت ما برای پاسخ به پرسش هی کتاب فکر می کنیم نه انیکه حدس بزنیم). البته در بالای صفحه ی 45 کتاب کار تمرینی بود که می گفت با توجه به حروفی که یاد گرفتید کلماتی که میتوانید بخوانید را دور آنها خط بکشید و از انجایی که ما تمام حروف را بلد بودیم دور تمام آنها خط و آن متن را خواندیم.